Svet-Stranek.cz
maximus

Fórum:

Fórum

jméno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otevřít smajllíky
29. června 2019 v 23:12
Půjčka
Půjčka jako zdroj financí slouží k překonání situace způsobené nedostatkem finančních prostředků. Citace z https://www.ammadopujcky.cz jako prostředek může sloužit i pro koupi spotřební věci, či Meterial. Spotřebitelský půjčka je určena fyzickým osobám pro osobní potřeby také přezdívaná jako půjčka bez účelu.
29. června 2019 v 23:09
Smlouva o úvěru
Úvěrový vztah mezi úvěrující bankou (či případným jiným poskytovatelem) a úvěrovanou osobou vznikne uzavřením smlouvy o úvěru. U obvyklých úvěrů jsou podmínky, které musí žadatel o úvěr splnit, standardizované a odvíjejí se od toho, zdali se jedná o fyzickou či právnickou osobu (u fyzických osob jsou jednodušší, neboť se nejedná o velké sumy a navíc těchto úvěrů se poskytuje mnoho[zdroj?]). Banka si například zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. U právnických osob se také analyzuje podíl vlastního a cizího kapitálu ve firmě, zkoumá se podíl krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých zdrojů. Nakonec je pak proveden tzv. přepočet bonity, tj. přepočtou se různé analýzy (likvidity, bonity, rentability aj.), ten se srovná s ostatními výsledky a poskytovatel se rozhodne, zdali může bezpečně úvěr poskytnout. V rozhodování se kromě již provedené analýzy klienta zohledňuje také i teritoriální příslušnost klienta[zdroj?] a další kritéria. Po sepsání a podpisu smlouvy pak může klient čerpat úvěr podle uvedených podmínek. Poskytovatel úvěru sleduje plnění těchto podmínek.

Smlouva o úvěru je v českém právu upravena v § 2395–2400 občanského zákoníku a platí jak pro podnikatele, tak pro nepodnikající osoby. Nedohodne-li se úvěrující a úvěrovaný jinak, musí být peněžní prostředky vráceny i spolu s úrokem v měně, v jaké byly poskytnuty. Také lhůta jak pro poskytnutí, tak pro vrácení úvěru je předmětem vzájemné dohody, není-li nic smluveno, je třeba peníze poskytnout bez zbytečného odkladu a vrátit do jednoho měsíce od žádosti o jejich vrácení. Vrácení je možné i před uplynutím smluvené doby, přičemž úroky se platí vždy jen za skutečnou dobu půjčení. Úvěr lze vázat i na určitý účel, jestliže jej ale v takovém případě úvěrovaná osoba použije na něco jiného, může úvěrující chtít peníze včetně úroků okamžitě zpátky.
29. června 2019 v 23:09
Úvěr
Úvěr je podobně jako zápůjčka formou dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem na principu návratnosti dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Funkcí úvěru je přerozdělování volných finančních prostředků a současně jimi banky ovlivňují množství peněz v oběhu. V podniku je to nejčastější cizí kapitálový zdroj. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa prvního světa.[1]

Poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank; je to hlavní položka jejich aktiv, která jim zajišťuje příjmy. Banky však nejsou jediné, kdo může úvěr poskytovat. Úvěry lze podmínit (tj. účelové úvěry), a to pořízením konkrétní věci, využitím určité služby atp. (řadí se sem např. hypoteční úvěry). Mezi poskytovatelem úvěru a cílovým klientem může figurovat i zprostředkovatel, který má za povinnost sjednat klientovi úvěr od investora (poskytovatele). Tento prostředník pracuje obvykle za úplatu.
29. června 2019 v 23:08
Smlouva o spotřebitelském úvěru
Všechny okolnosti úvěru jsou zakotveny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, která musí být písemná (nesplnění formy ale nemá přímo za následek její neplatnost). Smlouva musí vždy obsahovat zejména:

druh spotřebitelského úvěru,
kontaktní údaje smluvních stran a případného zprostředkovatele (zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě také e-mailovou adresu),
celkovou výši spotřebitelského úvěru, podmínky čerpání a dobu trvání,
zápůjční úrokovou sazbu a výši RPSN,
výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, případně podmínky, na nichž tyto platby závisí,
požadavek na případné zajištění nebo pojištění,
informace o právu na odstoupení, na předčasné splacení či na jiné ukončení smluvního vztahu,
informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a označení příslušného orgánu státního dohledu.
Samotné uzavření smlouvy může být poskytovatelem úvěru zpoplatněno (obvykle kolem 1 % z půjčované částky).
29. června 2019 v 23:08
Spotřebitelský úvěr
Spotřebitelský úvěr (velmi zřídka též maloobchodní úvěr) je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce – spotřebitele na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně; pro nemovitosti nebo kapitál na podnikání se většinou používají jiné, pro to určené úvěry nebo hypotéky).

Spotřebitelský úvěr může ale nemusí být zajištěný ručením. To má, pokud je výše půjčované částky vyšší než určitý limit, který se v současnosti pohybuje přibližně kolem půl milionu korun (půjčky nad milion korun není obvyklé řešit tímto typem úvěru).[1] Je-li ručení vyžadováno, musí ten, který si chce spotřebitelský úvěr vzít, ručit nějakou movitou věcí nebo nemovitostí, nebo sehnat ke svému úvěru ručitele. Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky a další finanční instituce, existují ale i úvěrové společnosti, které se na ně specializují.[2] Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru získává úrok. Jeho výše může být různá, ale většinou se pohybuje mezi 8,5 a 15,9 % ročně.[3] Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách v dohodnutém datu v měsíci (na rozdíl od některých komerčních úvěrů, které mohou být poukazovány na denní bázi). Počet splátek je volitelný a odvíjí se od toho, co nabízí úvěrová společnost, od finančních možností jednotlivce a výše úvěru.
29. června 2019 v 23:07
Úroková míra
Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby), která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období.

Úroková míra se odvíjí od několika faktorů. Prvním je čistá úroková míra plynoucí z lidské preference nynější spotřeby před pozdější. Druhou složkou je riziková prémie. Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci. Dále úroková míra roste vlivem inflace, přesněji očekávané inflace. Kdykoliv věřitel předpokládá, že kupní síla peněz klesne nějakou měrou v uvažovaném období, bude žádat od dlužníka vyšší sumu, aby tuto ztrátu nahradil (nominálně více je reálně stejně). Jestliže je půjčka poskytována zahraničnímu subjektu, je třeba zvážit také kurzové riziko.

Posledním (nikoliv však svým významem) vlivem, který na velikost úrokových měr působí, je centrální banka a úroková míra, za kterou půjčuje prostředky komerčním bankovním domům nebo od nich přijímá volné peníze.
29. června 2019 v 23:07
Funkce půjček a úroku
Půjčka je svou povahou podobnou transakcí jako kterákoliv jiná na trhu. Věřitel má k dispozici přebytek zapůjčitelných fondů, zatímco dlužníkovi se jich naopak nedostává. Dojde proto ke směně. Ta zpravidla zvyšuje celkovou ekonomickou efektivitu: V tomto případě proto, že peníze jsou přesouvány z kapes, ve kterých by neproduktivně ležely, do rukou dlužníků, kteří dokáží nabídnout jejich nejlepší zhodnocení, zaplatit nejvyšší úrok.

V moderní ekonomice často mezi věřitelem a dlužníkem bývá jen nepřímá vazba. Specializovaná firma (obvykle banka) nejprve nabízí držitelům hotovosti úrok, aby získala jejich prostředky. Poté sama těmto penězům hledá nejlepší investiční projekty, tedy ty podnikatele, kteří slibují nejvyšší úroky. Úrok všem zúčastněným slouží jako vodítko. Původní držitel hotovosti nejprve porovná nabízený úrok s užitkem okamžité spotřeby (tedy uváží svou časovou preferenci), poté banka rozhodne podle úroků nabízených podnikateli a odhadované rizikovosti, které projekty bude financovat. A zároveň podnikatel sám uváží, zda při dané ceně peněz, tedy při daných úrocích, které musí za půjčené peníze zaplatit, vůbec má zamýšlenou činnost začínat.
29. června 2019 v 23:06
Úrok
Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem.

Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroků podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet.
29. června 2019 v 23:06
Peníze
Bezhotovostní půjčka „Půjčka modrá na účet“ je klientovi vyplacena převodem na účet a vyjde podstatně levněji než půjčka hotovostní. Splácení je uskutečnitelné převodem z účtu, trvalým příkazem, popřípadě vložením hotovosti v bance. Půjčku lze sjednat na částku v rozmezí mezi 10 a 130 tisíci se splatností na 12 nebo 24 měsíců. Peníze jsou na účtu obvykle druhý den po podpisu smlouvy, nejpozději do tří pracovních dnů. Tuto půjčku je možné zčásti sjednat online či telefonicky, ale k samotnému uzavření dochází až s návštěvou obchodního zástupce společnosti, se kterým je podepsaná smlouva.
29. června 2019 v 23:05
Peníze
Na rozdíl od bezhotovostní půjčky je hotovostní půjčka („Půjčka zelená v hotovostí“) klientovi vyplacena přímo na ruku od obchodního zástupce společnosti, který klienta navštíví doma či na předem domluveném místě. O rychlou půjčku může klient zažádat osobně, online či telefonicky, ale smlouvu je vždy nutné podepsat osobně. Půjčku lze sjednat na částku 6 až 90 tisíc se splatností na 45, 60, 100 týdnů nebo na 12 / 24 měsíců. Splácet je nutné vždy jen na ruku obchodního zástupce společnosti, který se ke klientovi v určený čas dostaví. Výhodou hotovostní půjčky je její rychlost (do 48 hodin), nevýhodou vyšší poplatky.
29. června 2019 v 23:04
Nebankovní půjčka
Dnes již mnohé nebankovní společnosti konkurují samotným bankám, ale ve většině případů jsou výhodné zejména proto pro ty, kterým je umožněna první půjčka zdarma bez úroku, také pro zaměstnance či podnikatele, kteří mají zájem o půjčku v řádech tisíců na krátkou dobu a nakonec i pro důchodce, maminky na mateřské, studenty, nezaměstnané, lidi bez doložitelných příjmů či ty se záznamem v registru dlužníků. Nevýhodné jsou pro ty, kteří si mohou půjčit z banky, potřebují si půjčit větší obnos (rozdíl v úrocích je značný), chtějí půjčku na delší časové období nebo si nejsou jisti, zda ji budou schopni splatit. Ale jsou i výjimky.
29. června 2019 v 23:04
Nebankovní půjčka
Nebankovní půjčka je zápůjčka poskytovaná jiným subjektem než bankou. Typické pro tyto zápůjčky jsou benevolentnější podmínky pro jejich získání. Zřídka je potřeba doložit příjmy a čistý výpis z rejstříku dlužníků. Tato výhoda je však vyvážena poměrně vyššími úroky a vysokou roční procentní sazbou nákladů (RPSN). Jsou ale výjimky. Konkurence mezi poskytovateli došla tak daleko, že některé nebankovní společnosti konkurují bankovním a v některých případech jsou i výhodnější.

Mezi nebankovní půjčky patří půjčky krátkodobé (do cca 10 000 Kč, splácejí se jednorázově), půjčky střední velikosti (v řádech desetitisíců, většinou je vyžadovaný pravidelný příjem) a nebankovní americké hypotéky (v řádech statisíců až milionů, zápůjčky jsou vždy zajištěné nemovitostí).

Někteří z poskytovatelů půjček vyžadují zaplacení poplatků předem před vyřízením půjčky, jiní nabízejí „půjčku bez poplatků předem“.

V některých případech je pro získání půjčky vyžadována nějaká forma ručení.

Tyto půjčky jsou někdy dostupné i pro tzv. rizikové klienty, tj. klienty bez dokladů o příjmů a se záznamy v registru dlužníků. Takových klientů by však mělo ubývat, jelikož společnosti poskytující nebankovní půjčky musí před podpisem smlouvy o zápůjčce posoudit, zda klient bude schopen splácet. Jejich hlavní výhodou je snadné a rychlé vyřízení – půjčku je možné vyřídit a získat řádové v rámci několika minut – např. online, telefonicky nebo pomocí sms. Půjčky jsou zaměřené zejména na menší částky a u mnohých z nich se objevuje možnost první půjčky zdarma bez úroků. Za takové půjčky v případě včasného splacení nezaplatíte ani o korunu víc.
29. června 2019 v 23:03
Zápůjčka
Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.

Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.
29. června 2019 v 23:02
Peníze
Mikropůjčky jako rozvojová pomoc
Samotný nápad pomáhat prostřednictvím mikropůjček zrealizoval roku 1983 bangladéšský ekonom a bankéř Muhammad Yunus, kterému byla udělena Nobelova cena za založení konceptu mikrofinancování a mikropůjček pro chudé v roce 2006. Muhammad Yunus založil v chudé indické vesnici Jobra banku Grameen Bank jež je ve světě nejstarší a nejvíce známou institucí zabývající se půjčováním mikroúvěrů lidem, kteří jsou ve finanční tísni.[1] První myšlenky o poskytování výhodných půjček chudým lidem se však objevují již ve středověku.

V současné době má přístup k mikropůjčkám téměř 205 miliónů lidí.[2] Výše mikropůjček, které jsou poskytovány v rozvojových zemích, se pohybují v řádech tisícikorun. Většina klientů je organizována ve skupinách, jejichž prostřednictvím je realizována distribuce půjček a pravidelné spoření. Existují dva základní modely poskytování mikropůjček. Prvním je model svépomocných skupin, kdy má skupina až 20 členů a klade se velký důraz na spoření. Management svépomocných skupin je zcela v kompetenci jejích členů. Tento model je vhodný zejména pro aktivní komunity a v oblastech, kde je rozvinutý formální i neformální finanční sektor. Model svépomocných skupin využívá například česká nezisková organizace Maendeleo, která působí v jihozápadní Tanzanii. V rámci svého projektu Podpora farmaření poskytuje farmářům zemědělské mikropůjčky na pěstování rýže a zároveň zajišťuje farmářům vzdělávácí semináře. Dalším používaným modelem v mikrofinančnictví je model podle Grameen Bank. V tomto případě jsou preferovány zejména chudé ženy, které se organizují do pětičlenných skupin. Půjčku obdrží skupina po měsíční zkušební době a je distribuována na třikrát. Úvěr dostane nejdříve první dvojice, potom druhá a nakonec vedoucí skupiny. Pokud je úvěr splacen v domluvené lhůtě, může skupina žáda o vyšší půjčku, a to i na jiné než podnikatelské účely.

Mikropůjčky lze poskytovat i komerčně. Takovým případem je česká společnost Microfinance, a.s
29. června 2019 v 23:01
Mikroúvěr
Mikroúvěr (angl. microcredit) nebo také mikropůjčka má formu drobných půjček poskytovaných určitým společenským skupinám, které nejsou dle standardních měřítek posuzované jako solventní, např. nezaměstnaní, důchodci, ženy na mateřské, studenti a chudí podnikatelé. Ti nejsou schopni záruky, nemají stálé zaměstnání a jejich úvěrový profil obecně nesplňuje ani minimální požadavky pro získání tradiční formy úvěru. Mikroúvěr je také součástí mikrofinancování, které se zaměřuje na zajišťování finančních služeb (úvěry, úspory, mikropojištění aj.) velmi chudým lidem.

Mikroúvěr je poměrně nový finanční produkt, který se vyvinul v rozvojových zemích a umožnil extrémně chudým lidem (zejména ženám) provozovat samostatnou výdělečnou činnost, což jim přineslo příjmy, schopnost akumulovat majetek a možnost uniknout z chudoby. Úspěch v mikrofinancích přiměl tradiční poskytovatele úvěrů k tomu, aby adresáty mikroúvěrů posuzovali alespoň jako „pre-solventní“. Mikroúvěry v současné době získávají stále více na oblibě a mnoho (i tradičních) finančních organizací o nich uvažuje jako o zdrojích možného budoucího růstu.

Ohniskem pozornosti mikroúvěrových organizací se celosvětově staly ženy. Důvodem je zjištění, že úvěry poskytované ženám přinášejí častěji užitek celé její rodině, než je tomu u úvěrů poskytovaných mužům. Dále se ukazuje, že pokud ženy zodpovědně zacházejí se získanými prostředky, tak to zvyšuje jejich sociálně-ekonomický status, a to je chápáno jako pozitivní změna v současných genderových vztazích.
29. června 2019 v 23:00
Peníze
Další funkce peněz
Z výše jmenovaných funkcí peněz plynou i další užití peněz zásadní pro funkční ekonomiku. Jedním z nich je i efektivnější úvěrový trh. Ve vyspělých ekonomikách lidé nedrží veškeré své peníze ve formě hotovosti, ale část zapůjčují prostřednictvím trhu zápůjčních fondů (v praxi prostřednictvím komerčních bank), který pro ně najde vhodné využití ve formě investice. Tak je prosté spoření (pouhé hromadění) nahrazeno do značné míry spořením kapitalistickým, kdy peníze reprezentující minulé vytvořené hodnoty, jsou směřovány do rukou těm nejlepším podnikatelským záměrům. Taková koncentrace kapitálu umožňuje podstatně vyšší míru hospodářského růstu nesrovnatelnou tím, který pozorujeme v ekonomikách kladoucích překážky pohybu peněz a rozvoji finančního systému.
29. června 2019 v 23:00
Peníze
Uchovatel hodnoty
Další výhodou peněz je možnost druhou část nepřímé směny odložit na neurčito, není potřeba, jak je tomu v případě barteru, aby se prodej a nákup odehrál v jednom okamžiku. V současnosti však peníze slouží jen jako dočasný krátkodobý uchovatel hodnoty. Proto by asi bylo korektnější nazývat je pouze měnou nebo platidlem. Je třeba podotknout, že peníze (v posunutém významu toho slova) neboli měna nemusí být zdaleka nejlepším způsobem uchování hodnoty, obvykle jím ani nejsou, i když plnohodnotné peníze si tuto vlastnost stále uchovávají. Lidé však obvykle část svého majetku stále dočasně drží ve formě platidla, protože je lze dle ustanovení zákona okamžitě proměnit v libovolný jiný statek, tato vlastnost se nazývá likvidita. Cílem držby takových peněžních zůstatků je především možnost okamžitě reagovat na nepředpokládané situace.
29. června 2019 v 23:00
Peníze
Zúčtovací jednotka
Peníze jsou také společným jmenovatelem, na který lze převést tak odlišné statky jako je lidská práce, surovinové zdroje, kapitálové vybavení a tak dále. Všechny tyto veličiny lze ocenit v penězích. Ty tak slouží jako společná zúčtovací jednotka. Díky tomu jednotlivým aktérům na trhu zásadně usnadňují ekonomickou kalkulaci. Bez ní by podnikatelé nebyli schopni určit, který výrobní způsob je nejvhodnější, jaké množství a v jaké kvalitě má být vyráběno a tak dále, protože by nebyli schopni nijak porovnat vzácnost produkčních faktorů navzájem, ani by nebyli schopni rozpoznat, zda na trhu vůbec lze produkt se ziskem prodat.
29. června 2019 v 23:00
Peníze
Mainstreamová ekonomie rozlišuje tři základní funkce peněz. Aby se jakýkoliv statek mohl stát penězi musí sloužit jako všeobecný prostředek směny, zúčtovací jednotka a dlouhodobý uchovatel hodnoty. Někteří autoři popisují i další funkce peněz, ty ale již vychází z těchto třech základních.

Všeobecný prostředek směny
Nejdůležitější funkcí peněz je bezesporu jejich služba jako všeobecný prostředek směny. Tato funkce peněz je naprosto zásadní a svým způsobem z ní plynou i následující dvě popisované funkce. Kdokoliv si přeje směnit A za B, nemusí hledat jiného člověka ochotného směnit přesně totéž B za A, naprosto postačí prodat (tj. směnit za peníze) A na jednom trhu a za získané peníze koupit na jiném trhu žádané množství B. Všechny transakce jsou proto podstatně jednodušší. Obecně je jakákoliv vyspělá ekonomika bez peněz nepředstavitelná.
29. června 2019 v 23:00
Peníze
Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Peníze umožňují spolupráci[1] ve velkých sociálních společenstvích. Peníze zjednodušují a snižují transakční náklady směny. Oproti přímé směně statků umožňují přehledné porovnání cen jednotlivých statků, směny mezi jedinci, kteří navzájem nepoptávají svoje produkty a směnu při nenásobných cenách zboží.

V omezeném právním smyslu jsou peníze takovým statkem, který je definován zákonem jako tzv. zákonné platidlo. Konkrétní peněžní jednotka daného státu se označuje měna. V České republice je zákonným platidlem Česká koruna.
1 | 2 | 3 |   další > | na konec >>